• Regulamin sklepu

I. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 j.t. z dnia 15 lipca 2016 r. z poźn. zm.).

Sprzedawca – Hollybut, Obuwie Sp. z o.o, sp.k. z siedzibą w Prudniku (48-200), ul. Batorego 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000663660, legitymująca się nadanym numerem NIP: 7551933234 oraz REGON: 366562527, o kapitale zakładowym w wysokości 24.500,00 zł; posiadająca dane kontaktowe: e-mail sklep@butybuty.pl, tel. +48 517 600 788.

Klient/Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13-sty rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18-tego roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta z Usług lub zamierza zawrzeć albo zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży.

Konsument – Klient/Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem elektronicznym: www.butybuty.pl, za pośrednictwem którego Klient może korzystać z Usług oraz zawrzeć Umowę Sprzedaży.

Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Towary – produkty wskazane i opisane w Sklepie Internetowym w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Wszystkie Towary są nowe i nie posiadają wad prawnych i fizycznych.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z dnia 2016.03.22 z późn. zm.), zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z Usług oraz zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientami Umów Sprzedaży.

Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dacie korzystania z Usług i zawarcia Umowy Sprzedaży.

Warunkiem korzystania z Usług i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Składając Zamówienie Klient równocześnie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

Usługi polegają na:

a) nieodpłatnym umożliwieniu Klientowi przeglądania zawartości Sklepu Internetowego, zapoznawania się z opisami i zdjęciami Towarów,

b) nieodpłatnym umożliwieniu Klientowi rejestracji i stworzenia konta klienta, dostępnego w Sklepie Internetowym w zakładce „Moje konto”, za pośrednictwem którego Klient może: składać Zamówienia, sprawdzać status złożonego Zamówienia.

Warunkiem technicznym do korzystania z Usług jest posiadanie przez Klienta narzędzia wyposażonego w kartę graficzną, przystosowanego do korzystania z sieci Internet i posiadającego do niego dostęp. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest posiadanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu kontaktowego.

Wszystkie informacje zawarte w Sklepie, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu cywilnego.

Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Klientów oraz osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudnić funkcjonowanie Sklepu Internetowego lub narazić Sprzedawcę na odpowiedzialność karną, cywilną lub utratę renomy.

Klient obowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych z prawdą. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa korzystania ze Sklepu Internetowego w przypadku podania nieprawdziwych danych w Zamówieniu lub w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

Sprzedawca oświadcza, że wszelkie uzyskane dane osobowe Klientów, konieczne do realizacji transakcji, będą wykorzystane wyłącznie w tym celu i na zasadach wskazanych w części VII Regulaminu, i nie zostaną udostępnione osobą trzecim.

III. Składanie i realizacja Zamówień

1. Cena Towaru podana w Sklepie Internetowym wyrażona jest w złotych polskich i jest ceną brutto tj. zawiera podatek VAT. Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy i innych płatności, o których mowa w Regulaminie.

2. Umowę Sprzedaży zawrzeć może zarejestrowany i niezarejestrowany Klient poprzez złożenie i opłacenie Zamówienia.

3. Wyboru Towaru i jego ilości, który ma zostać przedmiotem Umowy Sprzedaży, Klient dokonuje poprzez dodanie Towarów do koszyka Klienta.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący:
a) zatwierdzi zawartość (w zakresie rodzaju, właściwości oraz ilości Towarów) koszyka Klienta,
b) prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail,
c) określi formę płatności (przelew/pobranie) oraz rodzaj dokumentu sprzedaży (paragon/faktura),
d) potwierdzi złożone zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez aktywację linku przesłanego przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail, która została automatycznie wysłana na podany w zamówieniu adres e-mail.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) po godzinie 12.00, w soboty, niedziele i święta są przetwarzane następnego dnia roboczego. Na zapytania telefoniczne i złożone drogą elektroniczną Sprzedawca odpowiada od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00.

6. W przypadku wybrania przez Klienta opcji zapłaty przelewem, Klient w celu zawarcia Umowy Sprzedaży zobowiązany jest dokonać wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany poniżej w części IV pkt. 5 Regulaminu lub na przesłanej przez Sprzedawcę fakturze proforma. Płatność powinna nastąpić w terminie do 7 dni od dnia doręczenia Klientowi faktury proforma.

7. Termin realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem punktu 8 poniżej, wynosi od 24 godzin do 3 dni roboczych od daty potwierdzenia złożenia Zamówienia (w przypadku zamówień za pobraniem) albo od daty zaksięgowania zapłaty ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy (przy płatności przelewem). Podstawą realizacji Umowy Sprzedaży nie jest przesłane przez Klienta potwierdzenie przelewu.

8. W przypadku, gdy złożone Zamówienie nie może być zrealizowane w czasie wskazanym powyżej w punkcie 7, oraz gdy dla realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę konieczna jest zmiana zamawianej przez Klienta ilości, Klient zostanie poproszony o dodatkową akceptację podanych warunków. Produkty oznaczone statusem dostępności "na zamówienie" realizowane są pod zamówienie Klienta i termin realizacji może wydłużyć się do 2 tygodni. Produkty oznaczone opisem "wkrótce w sprzedaży" będą wkrótce udostępnione dla Klientów.

9. Do Towaru Sprzedawca załącza dokument sprzedaży zgodnie z wyborem Kupującego oraz wszystkie pozostałe wymagane prawem dokumenty i informacje, o ile nie zostały wcześniej przesłane przez Sprzedawcę w drodze elektronicznej.

10. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail faktur elektronicznych, w tym elektronicznych faktur korygujących.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

12. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

IV. Warunki dostawy

1. Zakupione Towary dostarczane są na terenie Polski na koszt Klienta przez przedsiębiorstwo kurierskie Inpost na adres wskazany przez Klienta lub przez firmę kurierską Inpost do paczkomatów Inpost.

2. Koszt dostawy na zasadach wskazanych powyżej w punkcie 1 wynosi:

a) wysyłka kurierem Inpost: 15 PLN brutto (przelew) lub 20 PLN brutto (płatność za pobraniem). Przy równoczesnym zamówieniu większej ilości Towarów Kupujący uiszcza jedną opłatę za dostawę.

b) wysyłka do paczkomatów Inpost: 12 PLN brutto (przelew).

3. W przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 300,00 PLN (zamówienia za pobraniem i płatne przelewem) Sprzedawca w pełni pokrywa koszty dostawy na terenie Polski.

4. Sprzedawca informuje, iż przesyłki dostarczane są przez firmy kurierskie w ciągu 48 godzin od momentu nadania. Sprzedawca nie ma wpływu na godzinę dostarczenia przesyłki (większość przesyłek dostarczana jest w godzinach 11.00 – 17.00).

5. Dane Sprzedawcy do przelewu: Hollybut, Obuwie Sp. z o.o, sp.k., ul. Batorego 12, 48-200 Prudnik,

Bank Credit Agricole numer rachunku bankowego dla wpłat w złotówkach: 60 1940 1076 3216 9481 0000 0000.

6. W tytule przelewu Klient zobowiązany jest podać: numer zamówienia oraz dane Kupującego.

7. UWAGA: Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnego wskazania przez Klienta informacji w zakresie danych do faktury bądź adresu dostawy.

8. Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

V. Reklamacje

1. W przypadku wad Towaru stwierdzonych po jego przyjęciu Klient zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru niezwłocznie po jego odbiorze i w sposób zwyczajowo przyjęty. W razie wykrycia lub ujawnienia się wady Towaru, Klient zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni. Do złożenia reklamacji niezbędne jest przedstawienie dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT).

2. Postanowienia wskazane powyżej w punkcie 1 nie mają zastosowania do Konsumenta, który ma prawo zbadać Towar oraz zgłosić reklamację na zasadach i w terminach przewidzianych przez przepisy art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Nieprzedstawienie przez Konsumenta dokumentu sprzedaży nie jest bezwzględnym powodem do odmowy rozpoznania reklamacji przez Sprzedawcę.

3. Reklamacje mogą być składane za pomocą formularza reklamacji udostępnionego na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce "Reklamacje" albo za pomocą poczty e-mail na adres: sklep@butybuty.pl, albo pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy wskazane w Rozdziale I pkt. 2 niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie reklamacji niezależnie od formy, zawierać musi krótki opis stwierdzonej wady Towaru oraz wskazanie danych kontaktowych (adresu Klienta do dostawy) niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania odesłania wadliwego towaru, celem określenia przyczyny i rodzaju wady. Odesłanie towaru nastąpi przez kuriera na koszt Sprzedawcy, w terminie ustalonym przez Sprzedawcę i Kupującego.

5. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, złożone przez Klienta nie będącego Konsumentem rozpatrywane będą tylko i wyłącznie po przedstawieniu protokołu szkodowego spisanego w obecności spedytora, przy odbiorze przesyłki.

6. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni.

VI. Odstąpienie od Umowy i zwroty Towaru

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Hollybut, Obuwie Sp. z o.o, sp.k., ul. Batorego 12, 48-200 Prudnik, sklep@butybuty.pl, Telefon: +48 517 600 788) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

• Formularz odstąpienia od umowy – kliknij „FORMULARZ”)

VII. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Hollybut, Obuwie Sp. z o.o, sp.k. z siedzibą w Prudniku przy ul. Batorego 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000663660, zwana dalej: „Spółką”.

2. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:

w celu realizacji Umowy między Państwem a Spółką, w tym umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, dokonywania i realizacji zamówień w Sklepie Internetowym, a w razie rejestracji konta - obsługi Państwa konta [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO],

w celu obsługi reklamacji, jeżeli złożyli Państwo reklamację w związku z dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym [art. 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO],

w celu kontaktowania się z Państwem w związku z wyżej wymienionymi celami lub w razie istnienia prawnie uzasadnionego interesu Spółki, z którego realizacją powiązana jest konieczność kontaktu z Państwem [art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO],

dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę, w tym dla celów archiwizacyjnych, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Spółki, a także w celu obsługi płatności [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],

w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres e-mail Spółki, w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],
w celu przesyłania poprzez e-mail newslettera, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].

Ponadto przepisy prawa mogą wymagać od Spółki przetwarzania Państwa danych osobowych, np. dla celów rachunkowych i podatkowych.

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W celu skorzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezbędne jest podanie co najmniej następujących danych:
nazwisko i imię;
adres zameldowania na pobyt stały;
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały;
adres poczty elektronicznej;
numer telefonu.

Podanie wymienionych wyżej danych osobowych w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji konta lub złożenia zamówienia. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy, a więc rejestrację konta lub złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym.

Jeżeli zgłaszają Państwo żądanie wystawienia faktury VAT w związku z zamówieniem w Sklepie – podanie dodatkowo numeru identyfikacji podatkowej jest niezbędne dla wystawienia prawidłowej faktury, a brak podania numer NIP uniemożliwi wystawienie prawidłowej faktury VAT.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane w celu wysyłania newslettera – podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu możliwości otrzymywania newslettera. Brak zgody na przesyłanie newslettera nie wpływa na możliwość dokonania zamówienia w sklepie internetowym www.butybuty.pl. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne.

Jeżeli zgłaszają Państwo reklamację, podanie danych osobowych jest niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji.

Spółka powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z tego względu może nastąpić ujawnienie odbiorcom danych Państwa danych osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie. Dotyczy to podmiotów świadczących na rzecz Spółki usługi pocztowe, kurierskie, biurowe, informatyczne, hostingowe, prawne, marketingowe lub księgowe.

W razie wyrażenia przez Państwa zgody, Państwa adres e-mail może zostać przekazany podmiotowi świadczącemu na rzecz Spółki usługi wsparcia systemu oceniania usług świadczonych przez Spółkę w Sklepie w celu przesłania przypomnienia o możliwości wystawienia opinii (więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności). Dane mogą zostać również ujawnione podmiotom zapewniającym usługi płatnicze.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu przetwarzania. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy, dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania (realizacji) umowy ze Spółką, a także do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy, nie dłużej jednak niż przez 10 lat, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania.

Dane osobowe mogą być przechowywane w celach archiwizacyjnych, nie dłużej jednak niż przez 10 lat, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania. Przepisy prawa mogą obligować Spółkę do przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. w celach rachunkowych.

Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Udzielone przez Państwa zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę.

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres Spółki lub poprzez e-mail na adres: sklep@butybuty.pl

Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z dnia 2016.03.22 z późn. zm.), , ustawy z dnia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 j.t. z dnia 15 lipca 2016 r. z poźn. zm.).

2. Spory mogące wynikać w związku ze świadczeniem Usług lub realizacją Umów Sprzedaży na podstawie Regulaminu między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822 j.t. z dnia 9 listopada 2016 r. z późn. zm.).

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili korzystania przez Klienta z Usług lub złożenia Zamówienia przez Klienta.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.